درمانی برای چرخ های زنگ گرفته
درمانی برای چرخ های زنگ گرفته
شریف خسروی
روزنامه نگار
سیاستمدار کیست؟
سیاستمدار کیست؟
محمود سریع القلم
استاد دانشگاه
رویداد 2 جدید  رویداد 2 جدید
رویداد 2 جدید رویداد 2 جدید

رویداد 2 جدید رویداد 2 جدیدرویداد 2 جدید رویداد 2 جدیدرویداد 2 جدید رویداد 2 جدیدرویداد 2 جدید رویداد 2 جدید

رویداد 1 جدید
رویداد 1 جدید

متن خلاصه رویداد:متن خلاصه رویداد:متن خلاصه رویداد:

چینش کابینه دولت دوازدهم چینش کابینه دولت دوازدهم را چقدر موفق می دانید؟
 
38%
 
34%
 
27%
 
 
  MAAD NEWS AGENCY
ماد رسانه ایرانیان