تاریخ انشار : 1392/08/27 20:55
اندازه متن
ارتفاع سطر

"بازار" متلاطم "خودرو" به كجا مي‌رود؟

واكنش‌ خريدارن مبني بر تحريم خريد و يا انتظار براي كاهش قيمت‌ها نيز منطقي به نظر مي‌رسد، چرا كه به‌ واقع قيمت كنوني خودروهاي داخلي در مقايسه با كيفيت‌شان به هيچ عنوان يكسان نبوده و چه‌بسا كه نامتعادل نيز جلوه مي‌كند.

واكنش‌ خريدارن مبني بر تحريم خريد و يا انتظار براي كاهش قيمت‌ها نيز منطقي به نظر مي‌رسد، چرا كه به‌ واقع قيمت كنوني خودروهاي داخلي در مقايسه با كيفيت‌شان به هيچ عنوان يكسان نبوده و چه‌بسا كه نامتعادل نيز جلوه مي‌كند.
واكنش‌ خريدارن مبني بر تحريم خريد و يا انتظار براي كاهش قيمت‌ها نيز منطقي به نظر مي‌رسد، چرا كه به‌ واقع قيمت كنوني خودروهاي داخلي در مقايسه با كيفيت‌شان به هيچ عنوان يكسان نبوده و چه‌بسا كه نامتعادل نيز جلوه مي‌كند.
واكنش‌ خريدارن مبني بر تحريم خريد و يا انتظار براي كاهش قيمت‌ها نيز منطقي به نظر مي‌رسد، چرا كه به‌ واقع قيمت كنوني خودروهاي داخلي در مقايسه با كيفيت‌شان به هيچ عنوان يكسان نبوده و چه‌بسا كه نامتعادل نيز جلوه مي‌كند.
واكنش‌ خريدارن مبني بر تحريم خريد و يا انتظار براي كاهش قيمت‌ها نيز منطقي به نظر مي‌رسد، چرا كه به‌ واقع قيمت كنوني خودروهاي داخلي در مقايسه با كيفيت‌شان به هيچ عنوان يكسان نبوده و چه‌بسا كه نامتعادل نيز جلوه مي‌كند.
واكنش‌ خريدارن مبني بر تحريم خريد و يا انتظار براي كاهش قيمت‌ها نيز منطقي به نظر مي‌رسد، چرا كه به‌ واقع قيمت كنوني خودروهاي داخلي در مقايسه با كيفيت‌شان به هيچ عنوان يكسان نبوده و چه‌بسا كه نامتعادل نيز جلوه مي‌كند.
ارسال به ایمیل دوستان
پیام شما (اینجا را کلیک کنید):نوشتن پیام
امتیاز شما:
12345678910 
 
 
  MAAD NEWS AGENCY
ماد رسانه ایرانیان