صاحب امتیاز :
 شریف خسروی ترازک
 
آدرس پست الکترونیک
hadi.maadnews@yahoo.com

مسئول واحد بازرگانی  :
هادی موید
09398169094
 
 
 
  MAAD NEWS AGENCY
ماد رسانه ایرانیان