صاحب امتیاز و مدیر مسئول: شریف خسروی ترازک

 

سردبیر: امیر بابایی


ایمیل سردبیر:  amirbabaei14@gmail.com 

تلگرام سردبیر: amirbabaei14@

مدیر بازرگانی: هادی موید

تلفن همراه: 09398169094

 

 
 
  MAAD NEWS AGENCY
ماد رسانه ایرانیان